تبریک روز عرفه

روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند، خجسته باد.


۱۳۹۸/۰۵/۲۰، ۱۵:۵۴:۱۳       472

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter